Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities:
a) Sportcentrum VU: het Sportcentrum van de Vrije Universiteit.
b) Lid: de natuurlijke persoon (m/v/x), een rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
c) Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst tussen Sportcentrum VU en het lid.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, die tussen het Sportcentrum VU en het lid worden gesloten.

Artikel 3. Aanmelding en lidmaatschap
a) Lid worden bij Sportcentrum VU kan op de volgende manieren:
1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving via de website mijn.sportcentrumvu.nl; of
2. door registratie aan de receptie bij een van de locaties van Sportcentrum VU.
b) Het lidmaatschap bij Sportcentrum VU gaat in op het moment dat de betaling hiervoor geschied.
c) Het lid heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap, mits er geen gebruik gemaakt is van het lidmaatschap.
d) De minimale leeftijd van het lid bij aanvang het lidmaatschap is 16 jaar. Uitzondering hierop is mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie.
e) Het lidmaatschap loopt automatisch af.
f) Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
a) De lidmaatschapsovereenkomst bij Sportcentrum VU wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Iedere overeenkomst kent zijn eigen voorwaarden en condities, zoals aangegeven op deze website.
b) Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
c) Voor het aangaan van het lidmaatschap betaalt het lid het reguliere tarief. Sportcentrum VU biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden o.a. bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Tevens gelden er kortingsvormen voor studenten en medewerkers van de VU. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Sportcentrum VU meedelen.
d) Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor een korting dient voor het sluiten van de overeenkomst te worden geleverd.
e) De tarieven zijn te vinden op deze website of op te vragen bij de receptie van een van de locaties van Sportcentrum VU. Tijdens acties kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur en/of prijs.
f) Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden bij het aangaan of bij het verlengen van het lidmaatschap en is alleen mogelijk door middel van contante of Pinbetaling.
g) Het lid kan alleen kiezen voor termijnbetaling wanneer gekozen wordt voor het all-in lidmaatschap voor de duur van 12 maanden. Sportcentrum VU is gerechtigd zonder opgave van reden het aangaan van en lidmaatschap d.m.v. termijnbetalingen te weigeren.
h) Wanneer het lid gekozen heeft voor betaling in termijnen dient hij ervoor te zorgen dat de maandelijkse termijnbetaling in de eerste week van de nieuwe maand is gedaan. De termijnbetaling kan online (mijn.sportcentrumvu.nl) of op een van de locaties van het sportcentrum worden voldaan.
i) Het termijnbedrag wordt verhoogd met administratiekosten (€ 40,-), die bij de eerste termijnbetaling dienen te worden voldaan. Het lid is bij voldoening van de eerste termijn een aanbetaling verschuldigd, die met de overige termijnbetalingen zal worden verrekend.
j) Bij niet-tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Sportcentrum VU te worden voldaan. Blijft het lid in gebreke dan wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het lid. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Sportcentrum VU tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
k) Indien Sportcentrum VU dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is kan Sportcentrum VU het lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente, indien die hoger is. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Sportcentrum VU tot het moment dat zijn schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
l) Sportcentrum VU is bevoegd om jaarlijks met de start van het nieuwe collegejaar de lidmaatschapstarieven aan te passen. De aanpassing van het tarief gaat in wanneer het lid een nieuw lidmaatschap afsluit en heeft geen invloed op de op dat moment lopende lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 5. Opschorten of tussentijds beëindigen lidmaatschap
a) In geval van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap en studeren of stagelopen in het buitenland kan met schriftelijke toestemming van Sportcentrum VU het lidmaatschap worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het inleveren van het volledige en naar waarheid ingevulde “opschortingsformulier”. Tevens dient er een medische verklaring c.q. bevestiging van de Onderwijsinstelling overlegd te worden.
b) Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
c) De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
d) Voor het opschorten van een lidmaatschap worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
e) Beëindiging van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
f) Sportcentrum VU behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het management van Sportcentrum VU de lidmaatschapsovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode is als schadevergoeding per de datum van de ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6. Openingstijden, sportaanbod en restitutie
a) Sportcentrum VU behoudt zich het recht voor om de openingstijden en het sportaanbod tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder dat het lid recht op restitutie heeft.
b) Sportcentrum VU behoudt zich het recht voor om tijdens overmacht-situatie   openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder dat het lid recht op restitutie heeft.
c) Sportcentrum VU behoudt zich het recht voor om tijdens reparatie en onderhoudswerk openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder dat het lid recht op restitutie heeft.
d) Sportcentrum VU behoudt zich het recht voor om het sportaanbod van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook inbegrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aanpast lesroosters, het aanpassen van het aantal uren en/of de tijden waarop trainingen of lessen worden gegeven, de soorten trainingen of lessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruik of het annuleren van een of meerdere trainingen of lessen. Aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van het lidmaatschap.
e) Tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties is Sportcentrum VU gerechtigd geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn.
f) Sportcentrum VU zal, indien mogelijk, de leden informeren over de wijzigingen via daartoe geëigende kanalen.

Artikel 7. Personal training
a) Sportcentrum VU biedt de mogelijkheid tot personal training aan, deze activiteit is niet bij het lidmaatschap inbegrepen. Personal training wordt gegeven door het personeel van het Sportcentrum. Derden mogen alleen personal training geven na schriftelijke toestemming van de directie. Het zonder toestemming geven van personal training kan leiden tot ontzegging tot het Sportcentrum.

Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy
a) Sportcentrum VU verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.
b) Het privacy statement is op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie van Sportcentrum VU of te raadplegen via de website van Sportcentrum VU.
c) Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens. Sportcentrum VU kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum. Het lid kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Sportcentrum VU, Uilenstede 100, 1183 AM te Amstelveen.
d) Binnen het Sportcentrum wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht, de camerabeelden worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: het bestrijden en voorkomen van fraude, diefstal en onregelmatigheden binnen het Sportcentrum. De camerabeelden worden opgeslagen voor een termijn van 96 uur. De camerabeelden zijn alleen op te vragen en naderhand te raadplegen na toestemming van de directie van Sportcentrum VU.

Artikel 9. Risico en aansprakelijkheid
a) Sportcentrum VU, de managers, trainers en overige medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard, en door welke oorzaak, dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het Sportcentrum VU of haar medewerkers.
b) Het gebruik van sportmaterialen, apparatuur, het volgen van een (trainings-)programma, lessen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel voor eigen risico van het lid.
c) Het gebruik van lockers bij Sportcentrum VU is geheel voor eigen risico van het lid.
d) Sportcentrum VU kan leden en niet leden aansprakelijk stellen voor aangerichte schade of vernielingen.

Artikel 10. Huis- & gedragsregels
a) Het lid is bekend met de door Sportcentrum VU gehanteerde huisregels en dient deze na te leven. De huisregels zijn aanwezig op de verschillende locaties in het Sportcentrum en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie.
b) Sportcentrum VU kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
c) Sportcentrum VU is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking direct voor iedereen.

Artikel 11. Klachten en geschillen
a) In het geval van klachten met betrekking tot Sportcentrum VU dient het lid zich te wenden tot het Sportcentrum via het formulier voor tips, opmerkingen en klachten.

Artikel 12. Slotbepaling
a) Door de inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum VU te accepteren en hiernaar te handelen.
b) Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum VU zijn terug te vinden op de website van Sportcentrum VU en op te vragen bij de receptie van een van de locaties.
c) Sportcentrum VU is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor bestaande leden bij verlenging van het lidmaatschap. Wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt bekend gemaakt via de website van het Sportcentrum VU.
d) Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum VU aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hier je e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen

Copyright © 2021 - Vrije Universiteit Amsterdam