Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities:
1. SVU (SVU): het Sportcentrum van de Vrije Universiteit.
2. Lid: de natuurlijke persoon (m/v/x), een rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
3. Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst tussen SVU en het Lid ter zake van Sport en de toegang tot de faciliteiten van SVU.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, die tussen het SVU en het Lid wordt gesloten.

Artikel 3. Aanmelding en Overeenkomst
1. Lid worden bij SVU kan op de volgende manieren:
a. Een volledig ingevulde digitale inschrijving via de website; of
b. door registratie aan de receptie bij een van de locaties van SVU.
2. De Overeenkomst komt tot stand na inschrijving bij SVU en het verschuldigde bedrag door SVU is ontvangen.
3. Het Lid heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap, mits er geen gebruik gemaakt is van het lidmaatschap.
4. Indien de registratie bij een van de recepties van SVU heeft plaatsgevonden heeft het Lid recht op 14 dagen om het Lidmaatschap te herroepen. De herroeping is kosteloos mits het Lid geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap in deze 14 dagen.
5. De minimum leeftijd van het Lid bij aanvang het lidmaatschap is 16 jaar. Uitzondering hierop is mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie.
6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.
7. Het lidmaatschap loopt automatisch af.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
1. De lidmaatschapsovereenkomst bij SVU wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Iedere overeenkomst kent zijn eigen voorwaarden en condities, zoals aangegeven op deze website.
2.  Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
3. Voor het aangaan van het lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. SVU biedt verschillende abonnementsvormen aan. Een student is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een studentabonnement en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan SVU meedelen.
4. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient voor het sluiten van de overeenkomst te worden geleverd.
5.  De tarieven zijn te vinden op deze website of op te vragen bij de receptie van een van de locaties van SVU. Tijdens acties kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur en/of prijs.
6. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden bij het aangaan of bij het verlengen van het lidmaatschap en is alleen mogelijk door middel van contante- of digitale betaling.
7. Het Lid kan alleen kiezen voor termijnbetaling wanneer gekozen wordt voor het all-in lidmaatschap voor de duur van 12 maanden. SVU is gerechtigd zonder opgave van reden het aangaan van een lidmaatschap d.m.v. termijnbetalingen te weigeren.
8. Wanneer het Lid gekozen heeft voor betaling in termijnen dient hij ervoor te zorgen dat de maandelijkse termijnbetaling in de eerste week van de nieuwe maand is gedaan. De termijnbetaling kan online of op een van de locaties van het sportcentrum worden voldaan.
9. Het termijnbedrag wordt verhoogd met administratiekosten (€ 50,-), die bij de eerste termijnbetaling dienen te worden voldaan. Het Lid is bij voldoening van de eerste termijn een aanbetaling verschuldigd, die met de overige termijnbetalingen zal worden verrekend.
10. Bij niet-tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan SVU te worden voldaan. Blijft het Lid in gebreke dan wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het lid. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SVU tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
11. Indien SVU dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €50,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is kan SVU het Lid 2% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente, indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SVU tot het moment dat zijn schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
12. SVU is bevoegd om jaarlijks met de start van het nieuwe collegejaar de lidmaatschapstarieven aan te passen. De aanpassing van het tarief gaat in wanneer het Lid een nieuw lidmaatschap afsluit en heeft geen invloed op de op dat moment lopende lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 5. Duur, opschorten, tussentijds beëindiging en restitutie
1. In geval van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap en studeren of stagelopen in het buitenland kan met schriftelijke toestemming van SVU het lidmaatschap worden opgeschort. Voor opschorting om redenen als in dit artikel dient een medische verklaring (behandelend arts of fysiotherapeut) c.q. bevestiging van de Onderwijsinstelling overlegd te worden.
2. In geval van verhuizing kan met schriftelijke toestemming van SVU het lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd, indien de nieuwe woonplaats buiten een straal van minimaal 10km buiten SVU valt. Het Lid dient een kopie van de basisregistratie personen van de nieuwe gemeenten mee te sturen.
3. Voor het opschorten of beëindigen van een lopend lidmaatschap wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
5.Opschorting dient gedurende de Overeenkomst waarover deze wordt aangevraagd ingediend te worden. Opschortingsverzoeken na afloop van de Overeenkomst worden niet gehonoreerd.
6. SVU behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het management van SVU de lidmaatschapsovereenkomst  met onmiddellijk ingang tussentijds op te zeggen. De resterende contributie wordt in deze gevallen niet terug betaald.
7. Bij het online kopen van producten is het mogelijk om online te betalen of gebruikt te maken van openstaand saldo. Indien een aangekocht product wordt geannuleerd wordt de resterende waarde omgezet in saldo. Het resterende saldo kan worden gebruikt om online aankopen te doen, maar kan niet worden terug betaald.
8.Tussentijdse opzegging door SVU is (eveneens) met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

-SVU het vermoeden heeft dat deelname aan sportactiviteiten een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van het Lid. De resterende contributie wordt in dit geval terugbetaald, eventueel onder aftrek van door SVU gemaakte kosten.

Artikel 6. Personal training
1. SVU biedt de mogelijkheid tot personal training aan, een activiteit die niet bij het lidmaatschap is inbegrepen.
2. Personal training wordt gegeven door het personeel van het Sportcentrum. Derden mogen alleen personal training geven na schriftelijke toestemming van de directie. Het zonder toestemming geven van personal training kan leiden tot ontzegging tot het Sportcentrum.

Artikel 7. Persoonsgegevens en privacy
1. SVU verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. SVU maakt hierbij gebruik van vingerscan of QR-code.
2. Het privacy statement is op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie van SVU of te raadplegen via de website van SVU.
3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens. SVU kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum. Het Lid kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan SVU, Uilenstede 100, 1183 AM te Amstelveen.
4. Binnen het Sportcentrum wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht, de camerabeelden worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: het bestrijden en voorkomen van fraude, diefstal en onregelmatigheden binnen het Sportcentrum. De camerabeelden worden opgeslagen voor een termijn van 96 uur. De camerabeelden zijn alleen op te vragen en naderhand te raadplegen na toestemming van de directie van SVU.

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid
1. SVU is tegenover het Lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade indien en voor zover die krachtens de wet of deze Overeenkomst voor rekening en risico van SVU komt.
2. Het Lid is tegenover SVU aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die krachtens de wet of deze Overeenkomst voor rekening en risico van het Lid komt.
3. Het gebruik van sportmaterialen, apparatuur, het volgen van een (trainings-)programma, lessen en/of activiteiten van welke aard ook van SVU is geheel voor eigen risico van de Klant. Het Lid is niet via SVU verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dringend geadviseerd.
4. Het gebruik van lockers bij SVU is geheel voor eigen risico van het lid.
5. SVU is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of diefstal van eigendommen.

Artikel 9 Overmacht
1. SVU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen, doch niet uitputtend: oorlog, revolutie, oproer, overstroming, pandemie/ epidemie en iedere andere van buiten komende oorzaak, welke SVU redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen.
2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat SVU tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Artikel 10. Huis- en gedragsregels
1. Het Lid is bekend met de door SVU gehanteerde huisregels en dient deze na te leven. De huisregels zijn aanwezig op de verschillende locaties in het Sportcentrum en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie.
2. SVU kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.
3. SVU is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking direct voor iedereen.

Artikel 11. Klachten
1. SVU beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure.
2. Het Lid dient klachten zo snel mogelijk ‐ doch uiterlijk binnen twee weken nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd ‐ bij SVU in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het Lid zijn rechten ter zake verliest.
4. SVU beantwoordt de door het Lid ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee weken ‐ gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt SVU per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Tussentijdse wijzigingen
1. SVU kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Voor zover mogelijk zal SVU de voorgenomen wijzigingen van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. SVU is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen 3 maanden voor de inwerkingtreding daarvan worden gecommuniceerd aan het Lid via SVU website, e-mail, nieuwsbrief en/of social media. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden kan het Lid binnen een maand na bekendmaking van de wijzigingen de Overeenkomst tussentijds opzeggen en zal de resterende contributie worden gerestitueerd.

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Door de inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SVU te accepteren en hiernaar te handelen.
2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SVU zijn terug te vinden op de website van SVU en op te vragen bij de receptie van een van de locaties.
3. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SVU aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hier je e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen

Copyright © 2022 - Vrije Universiteit Amsterdam