Privacy statement

Sportcentrum VU verwerkt, beheert en beveiligt je persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement
Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via het lidmaatschap bij Sportcentrum VU, of je bezoeken aan onze website, klantenportal of social media omgevingen.

Persoonsgegevens
Sportcentrum VU verwerkt een aantal algemene persoonsgegevens doordat je een lidmaatschap bij ons hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor het afhandelen van jouw betaling, om je toegang te kunnen verlenen tot onze webportals en om je te kunnen informeren over je lidmaatschap of aanpassingen in onze dienstverlening (onder anderen door het versturen van onze periodieke digitale nieuwsbrief). Bij een eerste registratie dient iedereen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Hierbij worden geen gegevens anders dan de bovenstaande verwerkt.

Toegang tot de faciliteiten
Sportcentrum VU kent een systeem van toegangscontrole op basis van biometrie (vingerscan) of een QR-code doormiddel van een app. Het is belangrijk hierbij op te merken dat in dit proces geen scans (plaatjes) worden opgeslagen, maar een numerieke string die de scanner maakt op basis van unieke vingerkenmerken. Omgekeerd werkt dit proces niet; het is niet mogelijk om op basis van de numerieke string de unieke vingerkenmerken te achterhalen. Tijdens de eerste registratie als lid zal de medewerker het lid om toestemming vragen de vingerscan af te nemen. Het is ook niet verplicht; indien het afgeven van de vingerscan niet gewenst is dan dient het lid zich bij elk bezoek te legitimeren bij de receptie. Op verzoek kunnen eerder gemaakte vingerscans verwijderd worden.

Gespreide betaling
Op eigen verzoek van een lid kan bij bepaalde abonnementen gekozen worden voor de optie gespreide betaling. Om dit te kunnen uitvoeren worden de adresgegevens van het lid gevraagd.

Sportervolgsysteem
Op eigen verzoek kan een lid opgenomen worden in ons sportervolgsysteem. Hierin worden een aantal aanvullende gegevens verzameld, te weten:

  • Waarden met betrekking tot lichaamsbouw
  • Bloeddruk
  • Uithoudingsvermogen
  • Verschillende fundamentele bewegingspatronen
  • Persoonlijke trainingsadviezen en -programma’s

Het verwerken van deze gegevens dient uitsluitend het doel inzicht te geven in de fysieke beginsituatie van het lid en de ontwikkeling ervan in de loop van de tijd. Hiermee worden vervolgens trainingsadviezen en -programma’s op maat opgesteld. Indien gewenst kan een lid deze gegevens ook zelf inzien via ons sportersportal. Meld je voor registratie en/of meer informatie bij een fitnessinstructeur.

Website en webportals
Sportcentrum VU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sportcentrum VU gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot persoonsniveau herleidbaar en je identiteit blijft afgeschermd. Een uitgebreidere beschrijving over het gebruik van cookies op onze website en -portals is te lezen in onze cookieverklaring.

Digitale nieuwsbrief
Eens per maand sturen wij een digitale nieuwsbrief rond naar al onze leden en relaties (oud-leden, zakelijke klanten, leveranciers en overige geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben) met informatie over nieuwe ontwikkelingen, acties en eventuele wijzigingen in het sportprogramma of tarieven. Onderaan deze nieuwsbrief zit een uitschrijflink waardoor je mailadres eenvoudig van de mailinglijst te verwijderen is.

Cameratoezicht
Binnen het sportcentrum wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De camerabeelden worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bestrijden en voorkomen van fraude, diefstal en onregelmatigheden. De camerabeelden worden opgeslagen voor een termijn van 96 uur. De camerabeelden zijn alleen op te vragen en naderhand te raadplegen via/door het management van Sportcentrum VU. Neem hiervoor contact op met onze privacy contactpersoon.

Verstrekking van gegevens aan derden
Sportcentrum VU verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan dit online zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account(s). Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze privacy contactpersoon.

Bewaartermijn
Sportcentrum VU zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren hierbij een bewaartermijn van 24 maanden na het aflopen van het lidmaatschap. Na deze periode worden je gegevens automatisch verwijderd of volledig geanonimiseerd, zodat aankopen, bezoeken en andere gegevens nooit meer tot jou als persoon herleid kunnen worden.

Beveiliging
Sportcentrum VU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon.

Privacy contactpersoon
Het team van Sportcentrum VU kent een privacy contactpersoon. Alle vragen en/of opmerkingen rondom het verzamelen, bewaren en beveiligen van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan privacy@sportcentrumvu.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen, op jouw verzoek reageren.

Verzoek tot inzage
Bij verzoeken tot inzage in, of aanpassingen/verwijderen van, een account vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen ter identificatie. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 25 november 2021

Scroll to top